ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
5 ตุลาคม 2560 นางสาวพัชนีพร บุญแพง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ทำบุญและศึกษาเรียนรู้การทำข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์ เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดป่านิมิตรมงคล
 3 ตุลาคม 2560 นางสาวพัชนีพร บุญแพง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนและครู
 11 กันยายน 2560 คุณวิมลภัทร เบ็นเจิด และครอบครัว นำอุปกรณ์การแพทย์ มาสนับสนุนให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ขอขอบคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้
 9 กันยายน 2560 นางสาวพัชนีพร บุญแพง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ และคณะ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขล
 ขอแสดงความยินดีกับครูลัทธ์ พิมพกรรณ และนายเดือย พยุงเกษม ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ กีฬาเปตองประเภทชายคู่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 ขอแสดงความยินดีกับครูพอหทัย ปทุมวิง ในการแข่งขันผลงานดีเด่นการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา Thailand 4.0
 8 กันยายน 2560 นางสาวพัชนีพร บุญแพง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ ครูจตุพร พอกกลาง และครูอรุณรัตน์ จันทร์สระคู ร่วมงานเวทีเสวนาสุรินทร์รวมพลัง จัดการศึกษาพัฒนาคนสุรินทร์ เปิดโลกอาชีพและการมีงานทำ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 4 กันยายน 2560 นางสาวพัชนีพร บุญแพง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะครู เป็นตัวแทนส่งมอบดอกไม้จันทน์ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 200 ดอก ที่คณะครู บุคลากร และผู้ปกครองร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น
 1 กันยายน 2560 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม เข้านิเทศกำกับ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูงในการแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานต่อไป
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นางสาวพัชนีพร บุญแพง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้คุณครูประทุมวัลย์ ขยันดี เข้าร่วมประชุมจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมทองธารินทร์
 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 นางสาวพัชนีพร บุญแพง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ และนางสาวบุษบา กรวยทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอมเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
 กิจกรรมธรรมะเติมใจ ในเช้าวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นางสาวพัชนีพร บุญแพง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวประทุมวัลย์ ขยันดี และคณะครู บุคลากร นำนักเรียนและผู้ปกครองทำบุญที่วัดป่านิมิตรมงคล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา
 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางสาวบุษบา กรวยทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ เปิดโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิกไทย โดยมีคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่มาเข้าร่วมเพื่อนำไปใช้พัฒนาบุตรหลานของท่านต่อไป
 21 สิงหาคม 2560 นางสาวพัชนีพร บุญแพง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งกองทุนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 โดยอนุกรรมการกองทุน คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในการนี้ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้เกียรติเป็นประธาน
กวาดรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 4 รายการ" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ส่งคณะครู และบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ และผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี1.นางสาวสรัญญา คีรีวรรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง, 2. นางสาวศศิธร ต้องถือดี เข้าร่วมการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา สำหรับข้าราชการ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง, 3. นางสาวพอหทัย ปทุมวิง เข้าร่วมการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา สำหรับพนักงานราชการ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง และ 4. นางสาวคภรณ์ นิลแก้ว และนายสุเมธ นิลแก้ว ชนะเลิศ เข้าร่วมการแข่งขันด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ณ ห้องประชุมโคราช อาคารสิรินธร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 นครราชสีมา

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.145.83.79
คุณเข้าชมลำดับที่ 535,628

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเวปไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dankhun2/domains/school.com/public_html/core_main/module/footer/footer.php on line 4
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
Tel : 0 4455 8562  Fax : 0 4455 8562
Email : psecsurin@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.