ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์


  หน้าแรก     คู่ขนานโรงเรียนหนองโตง 

คู่ขนานโรงเรียนหนองโตง
คู่ขนานโรงเรียนหนองโตง  

 ปรัชญาโรงเรียน
วิชฺชา สพฺพตฺถ สาธิกา : เรียนรู้ สู่สากล


วิสัยทัศน์ (VISION)
ส่งเสริมและพัฒนา การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมและประเทศชาติ


พันธกิจ (MISSION
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลิตและการใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
บูรณาการ ภูมิปัญญา วิทยากรและแหล่งเรียนรู้
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โรงเรียนเปิดขยายโอกาสพิเศษให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ เข้ามาเรียนร่วมเป็นจำนวนมาก โรงเรียนจึงได้รับเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก ได้ดำเนินการจนเป็นที่ยอมรับและมีหน่วยงานทางการศึกษา มาศึกษาดูงานเป็นประจำในทุกปี โดยสร้างระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน ดังนี้
• ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
• ใช้เครือข่ายผู้ปกครอง
• การบริหารโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่
• การพัฒนาครูและบุคลากร
• การสร้างความตระหนักและการวางแผนกลยุทธ์
• การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล
• การให้ขวัญและกำลังใจ

ความสำเร็จและความภูมิใจ

เป็นโรงเรียนคู่ขนานที่จัดการเรียนร่วมร่วมกับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ดีและมีประสิทธิภาพ
เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค
เป็นโรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนพิเศษให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
นักเรียนพิเศษสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้

ปัจจัยเกื้อหนุน....สู่ความสำเร็จ
• ความพร้อมของสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
• บุคลากรและทีมงานมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
• การประสานงานและการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ,โรงเรียนโสตศึกษา ฯลฯ
• ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน

 

ข้อจำกัดในการนำไปใช้

1. รูปแบบการจัดการเรียนร่วมต้องปรับปรุงพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละคน
2. บุคลากรต้องมีความรู้และเข้าใจในศักยภาพและความบกพร่องของผู้เรียนและการเสียสละ อุทิศเวลา
3. งบประมาณในการดูแลต้องได้รับมากพอ


ข้อมูลครูและบุคลากร จำนวน (คน)
1. ฝ่ายบริหาร
2. ฝ่ายปฏิบัติการสอน
3. ฝ่ายสนับสนุนการสอน
4. พนักงานราชการ
5. ครูอัตราจ้าง(จ้างพิเศษ)
6. ลูกจ้างประจำ
7. ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างพิเศษ)
 


ประเภทความบกพร่อง จำนวน (คน)
1. ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
2. ทางสติปัญญา
3. ทางการเรียนรู้
4. พฤติกรรมและอารมณ์
5. ออทิสติก
6. พิการซ้อนรวมนักเรียนพิเศษ
นักเรียนทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

 

 

 

 โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 54.145.83.79
คุณเข้าชมลำดับที่ 535,610

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเวปไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dankhun2/domains/school.com/public_html/core_main/module/footer/footer.php on line 4
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
Tel : 0 4455 8562  Fax : 0 4455 8562
Email : psecsurin@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.